Thay đổi mật khẩu của wifi con chó Change the password of wifi of wifi air

First log in wifi to this dog device. then use the phone or computer that has just logged in to this wifi device to type in the web browser 192.168.100.1

Đầu tiên đăng nhập wifi vào thiết bị chó này. sau đó sử dụng điện thoại hoặc máy tính vừa đăng nhập vào thiết bị wifi này để nhập vào trình duyệt web 192.168.100.1

for 5GHZ is the same as above

Đổi vơi 5GHZ cũng làm tương tự trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>