Hướng dẫn đổi mật khẩu JT

Please follow the instructions below. First you connect your phone to this wifi device. Then you go to the browser to switch to the user mode on the computer, then type 192.168.0.1 and the login password is admin. Then follow the picture below.a

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây. Đầu tiên bạn kết nối điện thoại với thiết bị wifi này. Sau đó, bạn vào trình duyệt để chuyển sang chế độ người dùng trên máy tính, sau đó nhập 192.168.0.1 và mật khẩu đăng nhập là admin. Sau đó làm theo hình dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>