chặn thiết bị khác của G2

Thiết bị này không thể thay đổi được pass nhưng có thể chặn người khác không cho dùng wifi của mình . This device cannot change the password but can prevent others from using your wifi.

Muốn hủy chặn thì bạn vào MORE – BLACKLIST hủy đi là được .

If you want to cancel it, click on MORE – BLACKLIST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>